Bij InterVitae ben je veilig

InterVitae en de AVG

Uiteraard is InterVitae “AVG-compliant” zoals dat heet. Dat wil zeggen dat InterVitae de regelingen van de AVG in het bedrijfsproces heeft geïntegreerd. De hierna volgende privacyverklaring maakt hiervan deel uit.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerkt InterVitae uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 oktober 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

InterVitae KvK 65847938
Maria Aendenroomer
Galjoen 8,
9801 MZ Zuidhorn;
[email protected]

De bedrijfsvorm is een eenmanszaak (ZZP)

Het gebruik van persoonsgegevens door InterVitae
InterVitae verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en Whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals uw werkgever of een opdrachtgever.

Persoonsgegevens
InterVitae verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer: alleen bij trajecten in opdracht van het UWV;
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;
 • CV met pasfoto (na uitdrukkelijke toestemming verkregen van betrokkene door middel van het toestemmingsformulier);
 • Alle relevante documenten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zoals arbeidsdeskundige onderzoeken, functionele mogelijkhedenlijst, plan van aanpak en periodieke evaluaties (na uitdrukkelijke toestemming verkregen van betrokkene door middel van het toestemmingsformulier);
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Ziekmeldingen en ziekteverleden;
 • Gespreksverslagen;
 • Spreekuurverslagen bedrijfsartsen (na uitdrukkelijke toestemming verkregen van betrokkene door middel van de toestemmingsverklaring);
 • Inhoud van communicatie (loopbaanbegeleidingsopdrachten);
 • Kwaliteiten, hobby’s, sterktes en zwaktes;
 • Verslagen arbeidsdeskundige onderzoeken.

Doeleinden
InterVitae verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Loopbaanbegeleiding in verband met (aankomend) ontslag;
 • Loopbaanbegeleiding in verband met heroriëntatie op carrière of loopbaan
 • Advisering van opleidingen/cursussen/trainingen;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslag
InterVitae verwerkt persoonsgegevens, omdat InterVitae hier gerechtvaardigd belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op adequate wijze kunnen begeleiden van een zieke werknemer naar ander werk dat past bij zijn of haar benutbare mogelijkheden en/of beperkingen;
 • De bescherming van haar financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zoals bij het verstrekken van bepaalde gegevens aan derden, zal dat afzonderlijk en uitdrukkelijk worden gevraagd door middel van de toestemmingsverklaring.

InterVitae kan tevens bepaalde persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals haar fiscale verplichtingen.

Verstrekking aan derden
Intervitae maakt gebruik van dienstverleners die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, zoals de websitebeheerder. Persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer InterVitae aan een wettelijke verplichting moet voldoen, zoals de fiscale bewaarplicht. InterVitae zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Indien u Intervitae toestemming geeft om bepaalde gegevens te verstrekken aan derden dan zal Intervitae deze gegevens kunnen verstrekken aan die derde.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
InterVitae zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat InterVitae zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.
Voor de fiscale bewaarplicht geldt een termijn van 5 jaar. Voor het medische deel van het re-integratiedossier geldt een termijn van 15 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
InterVitae vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft InterVitae maatregelen genomen om de opslag van cliëntdossiers te beveiligen.

Uw rechten
U heeft het recht om InterVitae een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u InterVitae verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

InterVitae
t.a.v. Mevr. M.F. Aendenroomer
Galjoen 8
9801 MZ Zuidhorn
[email protected]

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door InterVitae
laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij niet tot een oplossing komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website van InterVitae.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 oktober 2018.

InterVitae kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Versie 14 oktober 2018